Privacybeleid

Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten
Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


- Persoonsgegevens worden vastgelegd t.b.v. behandelproces/patiëntdossier vorming ( EPD electronisch patient dossier ) en overleg met en verslaglegging naar andere zorgverleners betreffende 1 e , 2 e , 3 e lijnszorg.
- Persoonsgegevens worden vastgelegd t.b.v. eventuele aanvraag m.b.t. medische informatie van letselschade bureaus te kunnen beantwoorden , deze vragen worden uitsluitend beantwoord indien er een schriftelijke toestemming van betreffende patient toegevoegd is.
- Persoonsgegevens worden vastgelegd t.b.v. declaratieverkeer met zorgverzekeraars en m.b.t. het versturen van facturen naar patiënten m.b.t. niet vergoede zorg door zorgverzekeraar.
- Persoonsgegevens worden vastgelegd voor eventueel incassotraject indien patient in gebreke blijft m.b.t. betaling van verkregen maar niet vergoede zorg via zorgverzekeraar.
- Persoonsgegevens worden gebruikt om tevredenheidsonderzoek uit te zetten na voltooien van het fysiotherapeutische behandeltraject , dit tevredenheidsonderzoek wordt via e-mail uitgezet uitsluitend na mondelinge toestemming van de patient

Grondslag voor het vastleggen van deze deze persoonsgegevens is:
- De aangegane fysiotherapeutische behandelovereenkomst met Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voorletters , roepnaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- Adres , straatnaam –postcode-woonplaats
- E-mailadres;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Verzekeringsgegevens;
- BSN;
- ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners
Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. het behandeltraject.
- Versturen van tussentijdse verslagen en eindverslag betreffende het fysiotherapeutische behandeltraject , deze verslagen worden verstuurd via een beveiligd circuit : zorgmail waarvoor Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN een contract heeft afgesloten ; Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN wijkt uitsluitend af van deze geprotocolleerde verslaglegging indien patient nadrukkelijk de wens neerlegt bij behandelend fysiotherapeut dat er moet worden afgezien van verslaglegging. Indien zorgverlener niet is aangesloten bij zorgmail kan patient betreffende informatie van verslaglegging op papier meekrijgen.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Verwijzing van zorgverlener
- Aangaan fysiotherapeutisch behandeltraject op basis directe toegankelijkheid fysiotherapie; DTF waarbij normaliter huisarts op hoogte wordt gebracht van behandeltraject middels verslaglegging ,dit t.b.v. zijn / haar dossiervorming als poortwachter van de zorg.
- Aanvraag bij zorgverlener betreffende relevante inhoudelijke medische / paramedische informatie m.b.t. een doorlopen behandeltraject bij zorgverlener op verzoek van behandelend fysiotherapeut uit team Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN ; patient dient hiervoor schriftelijk toestemming te geven aan Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voorletters
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Geslacht
- Adres , postcode , woonplaats
- E-mailadres , zorgmail
- Telefoonnummer
- AGB code zorgverlener

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt en daarna 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voorletters , roepnaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geslacht ;
- Adres , straatnaam-postcode-woonplaats;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres
- website

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voorletters , roepnaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geslacht
- Adres; straatnaam-postcode-woonplaats
- AGB-nummer;
- BIG-nummer;
- KNGF nummer
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Salarisgegevens;
- Kopie ID;
- BSN-nummer;
- Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
- Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
- Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn
Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens
Fysiotherapie ROB DEN DIKKEN
Oude Molenstraat 40
5342 GD
Oss
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel. 0412650001
www.robdendikken.nl